لطفا به حدیث زیر توجه کنید : 

مَن استوی یوماه فهو مغبون....: هر که دو روزش مساوی باشد ، ضرر کرده است....

مسأله ی فرهنگ ، از مسائلی است که نه تنها در جوامع اسلامی بالخصوص ایران ایامش مساوی نیست بلکه می شود گفت که هر روز بدتر از دیروز است.....

فرهنگ اسلامی عبارتست از عقیده ، اخلاق و فقه( حلال و حرام ) ....

فقه و اخلاق ، وام دار عقیده اند و اگر عقیده محکم نباشد ، طبیعتا الزامات فقهی و اخلاقی مناسب با آن هم محقق نمی شود ؛ پس عقیده ، مقر فرماندهی و ریاست اخلاق و فقه را به عهده دارد....

این سه مرز به شدت مورد هجمه واقع شده اند که همه ی این هجوم ها ، هدفی جز تزلزل و نابود کردن مقر فرماندهی ندارد ؛ گاهی هجوم مستقیما خودِ عقیده را هدف قرار می دهد که در نتیجه اخلاق و فقه نابود خواهند شد ولی گاهی امر بالعکس است یعنی هجوم به فقه است یا به اخلاق است لکن هدف اصلی ، عقیده است که این نوع هجوم بسیار خطرناکتر از نوع اول است....

مثلا حجاب ؛

هدف دشمن : انهدام عقیده (حکمت الهی در تشریع حجاب با شکستن حریم حکم الهی در حجاب) که یکی از فلسفه های تشریع آن ( حفظ کرامت بانوان ) است...

 طریقه ی هجوم : انتشار دادن لباس های نامناسب برای زنان با قیمتی مناسب و با شکلی زیبا ، تبلیغ امکانِ دین دار بودنِ بدون حجاب ، امکان مسلمان بودن بدون حجاب ، انتشار انفصال حجاب از اسلام و ترویج فرهنگ غربی که از مظاهر آن بی حجابی است در شبکه های صدا و سیما و ماهواره ، نشر ماهواره برای دریافت شبکه های ناشر بی حجابی و...

این هجوم ، حریم حجاب را می شکند و بعدها به شخص تلقین می کند که آزادی زن در عریانی اوست و در نتیجه ، شخص را به صورت اتوماتیک وار معتقد می کند که حکم حجاب برای جامعه ی عقب افتاده است و اخیرا : انهدام حکمت الهی در تشریع حکم حجاب و سایر احکام و رواج تفکر ( متدین = انسان کم عقل ) ، ( متدین : انسان ساده لوح ) و....

نتیجه : انهدام حکم فقهی در حجاب = انهدام عقیده 

لطفا خوب تأمل کنید.....حجاب نمونه ای بارز از هجوم بلکه شبیخون فرهنگی دشمن است ....

جنگ در مرزها تمام نخواهد شد و آن کس پیروز است که به هوش باشد و لحظه ای غفلت مساوی با شکستی که به این راحتی ، قابل جبران نخواهد بود ....

حضرت امیر علیه السلام: إن اخا الحرب الأرق و من نام لم ینم عنه 
برادر جنگ ( یعنی از لوازم و ضروریات جنگ) به هوش بودن و نخوابیدن است و هر که به خواب رود ، دیگران ( دشمنان) نسبت به او نمی خوابند.....

مرزهای فرهنگی عقیدتی تقریبا خالی هستند...... سری به کوچه و بازار شهر خود بزنید تا بیابید.....

خمینی ای و مطهری ای دیگر نیاز است چرا که انقلابی اسلامی فرهنگی دیگری نیاز است....