روزى فاطمه زهرا علیها السلام در حالى که آثار ضعف و گرسنگى از چهره او نمایان بود، به حضور پدرش رسید رسول خدا (صلى الله علیه وآله) وقتى این حالت را مشاهده کرد، دستهایش را به سوى آسمان بلند نمود و گفت: خدایا! گرسنگى فرزندم را به سیرى تبدیل نما و وضع او را سامان بده....

»»» ادب و ایثار حضرت زهراء علیها السلام به حدی بود که گرسنگی خود و فرزندانش را از حضرت امیر علیه السلام پنهان می کرد ؛ چرا که می دانست او در مضیقه است و می ترسید که از او تقاضایی کند که توان برآورده کردنش را نداشته باشد......


منبع: الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ، حلیمه صفری ، صفحه ی ١٠٢ ،١٠٣