حضرت علی وارد خانه شدند و دیگی روی آتش بود و امام حسن و حسین در کنار مادرشان گریه می کردنند؛ به حضرت فرمود : اینها از گرسنگی گریه میکنند...

حضرت امیر فرمود: پس در دیگ چیست ؟

حضرت زهرا: در دیگ، تنها آب است که براى دل خوشى فرزندانم بر سر آتش نهاده ام! 

حضرت على علیه السلام عبایش را به بازار برد و با آن غذایى تهیه کرد....


در راه فقیرى به حضرت گفت: آیا کسى در راه خدا وام مى دهد تا چند برابر گردد؟ 


حضرت على علیه السلام همه آن خوراکى را به او داد، چون به خانه رسید....

 فاطمه علیها السلام پرسید: یا على! چیزى براى رفع گرسنگى بچه‌ها بدست آوردى؟ 


گفت: آرى، ولى همه آنها را به بینوایى دادم....


 فاطمه علیها السلام گفت: چه خوب کردى، تو همیشه توفیق کار خیر مى یابى! به خاطر بسپاریم که باید یار و یاور همسر در کار های نیک و صالح باشیم.....


منبع: الگوی رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها ، حلیمه صفری ، صفحه ۱۱۱ ،۱۱۲