گاهی بعضی از افراد بین اسلام و ایمان را اشتباه می گیرند لذا منکر بعضی مسائل می شوند .....


اسلام یعنی کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند و تسلیم به وجوب نماز و روزه و سائر ضروریات اسلام را منکر نیست.....

لکن ایمان یعنی اعتقاد قلبی و ظاهر شدن اثرش در افعال اوست.....


لذا بسیاری از افراد می توانند مسلمان باشند ولی مؤمن نباشند .....


به یاد داشته باشیم که آنچه مطلوب است ، ایمان است : یا ایها الذین آمنوا آمِنوا : ای کسانی که ایمان آورده اید ، ایمان بیاورید ......


منبع: عقائد و مفاهیم ، آیةالله الشهید السید عبدالحسین دستغیب رحمه الله تعالى ، صفحه ی ٨٠