او را صدا کرد ....


گفت : این کیسه ی پول ( را که چند درهم در آن بود) را به فقراء صدقه بده ...


کیسه را گرفت تا به امر ایشان عمل کند که شنید ....


او با خود می گوید: 


یا محمد ما کنت تصنع لو متَّ و عندک هذا المال.....


ای محمد( صلی الله علیه و آله) !! چکار می کردی اگر مرده بودی و این پولها نزد تو بود...!!! 


آن شخص که پیامبر ، ایشان را صدا کردند و کیسه را به او دادند ، حضرت امیر علیه السلام بودند....


این سیره و روش و اخلاق شخصی است که قرآن کریم او را الگوی مسلمانان می شمرد ، شخصی است که تمام عالم در خدمت ایشان است و همان که فرمود : لو وضعت الشمس فی یمینی و القمر فی شمالی علی ان اترک هذا الامر لما ترکته : اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند که تبلیغ دین الهی را رها کنم ، هرگز چنین نمیکنم....


این شخص بی نظیر در قرآن الگوی مسلمانان است ( و لکم فی رسول الله أسوة حسنة) : برای شما در رسول اکرم الگوی نیکوئی است ...... آنگاه آیا جا دارد که خود را چنان تحقیر کنیم که الگوی خود را در افکار و کردار ، یک شخص عادی مثل فلان بازیگر یا فلان فوتبالیست قرار دهیم ....!!!! 


خدای سبحان هر چه می خواهد به ما عظمت دهد که خود را بالا ببریم ، ظاهرا ما می خواهیم خود را به دست خود تحقیر کنیم....منبع: کشکول دستغیب( نسخه عربی) ،آیت الله شهید دستغیب رحمه الله ،صفحه ی ٩٤