اگر به جای گفتن:


دیوار موش دارد و موش گوش دارد....


به فرزندان خود بگوییم:


"فرشتگان خدا ، هر لحظه در حال نوشتن هستند.... بلىٰ و رُسُلُنا لدیهم یکتبون ...


نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم ، ”مراقبت خدا“را در نظر خواهد داشت...! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت گفتیم :


بچه را ول کردی به امان خدا !

ماشین را ول کردی به امان خدا !

خانه را ول کردی به امان خدا !


و اینطور شد که "امان خدا" شد؛ مظهر ناامنی!


ای کاش میدانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست... فَفِروا الی الله ... پس به طرف خدا فرار کنید...»»»»