با سلام خدمت شما 


یکی از علمای اهل تسنن در مورد سب ابوبکر و عمر مطلب جالبی را نقل می کنند: 

سعید بن عبدالرحمان بن ابزی میگوید از پدرم پرسیدم : نظرت در مورد کسی که ابوبکر را سب کند چست ؟ گفت کشته میشود .گفتم عمر چه ؟ گفت کشته می شود .


جالب این است که اگر کسی ابوبکر و عمر را سب کند کشته می شود لکن اگر حضرت امیر علیه السلام را سب و لعن کنند ، نه تنها کشته نمی شود بلکه خال المؤمنین می شود مثل معاویه و امیرالمومنین میشود مثل یزید!!!!!


منبع: النهی عن سب الاصحاب ، الامام الحافظ المقدسی ، صفحه ی ٨٤