با عرض سلام 


در مورد مساله ی ازدواج بسیاری از مردم گمان می کنند که ازدواج واجب شرعی است و تخلف از ان صحیح نیست و کار حرامی است لکن باید دانست که ازدواج در حالت عادی وجوب شرعی ندارد بلکه مستحب موکد است لکن اگر کسی به خاطر نداشتن همسر به حرام بیفتد ، ازدواج بر او واجب می شود و حق ندارد تا پایان عمر مجرد باشد.


منبع:رساله دانشجویی ـ صفحه ی 250، سید مجتبی حسینی