زندگی مشترکانه همسران، شاید گاهی با انواع زیاده خواهی ها و حرص همراه است؛ که گاهی هم بدان متوجه نمی شویم؛ اما در حقیقت، زیاده خواهی است که می تواند زندگی مشترک را تحت الشعاع قرار دهد و زندگی را متلاشی و یا به وادی تلاشی و ایجاد حالت نارضایتی در طرفین به داشته ها و در نتیجه سردی رابط همسرانه بینجامد.

خواسته ها باید موافق داشته ها و واقعیت ها باشد و اگر چیزی خواسته شود که موافق داشته ها یا آنچه که انسان می تواند آن را بدست بیاورد باشد، مانعی ندارد؛ اما افزایش داشته ها به بهانه سخت گرفتن به همسر، ناپسند و آسیب های فراوانی خواهد داشت.

 

در زندگانی حضرت زهرا علیها السلام و حضرت امیر علیه السلام اگر یک نگاهی گذرا بیندازیم، خواهیم یافت که تلاش برای داشتن لوازم زندگی که بتوان با آن گذران زندگی نمود و متناسب با فضای عمومی جامعه باشد در زندگی ایشان وجود داشت؛ اما اینکه بخواهند چیزی را فراتر از توان همدیگر یا توان عموم جامعه خواهان باشند، در زندگانی ایشان وجود ندارد.

 

اگر داستان حضرت زهرا علیها السلام و آن گردنبند را در ذهن خود مرور نمایید، به این حقیقت دسترسی پیدا خواهید کرد.