بدان که هر کاری را بخواهی انجام دهی در دنیا اگر کاری نکنی که رضای خدای متعال را از رفتار و کردار خود جلب نمایی، در این صورت در روز جزا چیزی نصیب تو نخواهد بود؛ چرا که هر آنچه وجود دارد در این جهان و در سرای دیگر از آن اوست و او به هر که بخواهد از روی حکمت به افراد می بخشد.

 

مالک یوم الدین (1): صاحب سرای آخرت.