هر گاه خواستی کاری را آغاز کنی بدان که نام خدای متعال کتاب خود که کتاب هدایت بشریت است را با نام خود آغاز نموده است؛ پس تو هم به او به خدای خود اقتدا کن و کارهای خود را با نام او آغاز کن.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین (1): به نام خدایی که دارای رحمت فراگیر و رحمت ویژه است؛ ستایش از آن خدایی است که پروردگار جهان هاست.