اینکه بگویی که «ایاک نعبد و ایاک نستعین» (1) و با نگاهی ساده لوحانه بگویی من از هیچ کس جز خدا طلب استعانت نمی جویم؛ پس به پزشک نمی روم و از دیگران درخواست چیزی ندارم و کار هم نمی کنم؛ چرا که من فقط خدا را می پرستم و فقط از او یاری می طلبم و این ها همگی شرک است و مخالف آیه، سخنی نادرست است.

بلکه تو باید بدانی زمانی که به پزشک می روی و یا از دیگران درخواست کمک داری و یا جایی استخدام می شوی و کار می کنی، همگی از خود چیزی ندارند و هر آنچه دارند از خدای متعال است؛ پس تو زمانی که از غیر او کمک می جویی و چون غیر او از خود چیزی ندارد پس تو در حقیقت فقط از او کمک جسته ای نه غیر او.

 

پی نوشت:

1) سوره الفاتحه، آیه 5