حواسمان باشد گاهی یک قسم دروغ ساده که در نظرمان کوچک جلوه می نماید و بدان اهمیت نمی ورزیم، جنگ با خدا خواهد بود؛ به ویژه اگر دانسته قسم دروغ بگوییم که قبح بیشتری میابد...

پس حواسمان را جمع کنیم.....


امام صادق علیه السلام: کسی که با آگاهی قسم دروغ بخورد، با خدا به مبارزه و جنگ برخاسته است. (1)


پی نوشت:

1) محاسن برقی،ص۱۱۹،ح۱۳۱