ابن تیمیه زمانی که از شیعه و شیعیان سخن به میان می آورد می فرماید که: شیعیان به مانند یهودیان از سام استفاده می کنند و سلام را به کار نمی برند؛ در حالی که سام به معنای خواهش مرگ برای طرف مقابل است. (1)

ولی باید دانست که چنین چیزی بین شیعیان وجود ندارد و این مسئله جزو بدیهیات است و این کلام آقای ابن تیمیه نشانگر نبود اطلاع و شناخت کافی از تشیع و جامعه ی شیعی و البته نشانگر ابتنای احکام فقهی و عقیدتی ضد تشیع ایشان بر شایعات و سخنانی است که با واقعیت بسیار متفاوت است؛ چرا که هر کسی می داند که شیعیان با لفظ سلام با همدیگر ارتباط برقرار می کنند نه سام.


پی نوشت:

1) ابن تیمیه ، منهاج السنه النبویه ، صفحه 25