گاهی آدم فکر می کند که زمانی که گناهی می کند، کسی جز خود او از آن آگاهی ندارد؛ ولی قرآن کریم منطقی در خداشناسی دارد که نباید از آن غافل شد و آن شاهد بودن خدای متعال بر همه چیز است؛ در آن لحظه که گمان می کنم جز خودمان کسی آگاهی از گناهمان ندارد، در همان آن خدای متعال بر همه چیز ناظر و آگاه است.

الم یعلم بان الله یری(1): آیا ندانست که خدا می بیند؟!


پی نوشت:
1) سوره علق، آیه 14