آن که انسان را آفریده، چنان نیست که در راستای هدایت و تامین نیازهای او اقدامی نکرده است؛ بلکه آن چه که نیازهای او را برآورده می کند را فراهم نموده است که یک از آن ها نازل کردن باران است که یکی از نیازهای اساسی زمین و در نهایت نیاز ضروری انسان است.


هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون (1): او کسی است که از آسمان آبی فرستاد که نوشیدن شما از آن است؛ و همچنین گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به چرا می برید نیز از آن است.


پی نوشت:

1) سوره نحل، آیه 10