خدای متعال خود آفریدگانش و از جمله انسان را آفرید و خود هم وظیفه ی هدایت آن ها را بر عهده گرفته است؛ به همین دلیل برای بشریت پیامبران و امامان نصب نموده است تا از این طریق بندگان و آفریدگان انسانی خود را هدایت و راه درست را به آنان نشان دهد.


و علی الله قصد السبیل  (1): و بر خداست که راه راست را (به بندگان) نشان دهد.


پی نوشت:

1) سوره نحل، آیه 9