پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نه تنها برای به کمال رساندن مکارم اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی بودند بلکه ایشان برای به کمال رساندن آن در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و... بودند؛پس آن که از سیاست بدون دین یا جدایی آن از دین سخن می گوید، در واقع رسالت عام نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را استثنا کرده است که البته چنین چیزی درست نیست.