اینکه وقت نماز که بشود، رغبتی به آن نداشته باشی و همیشه آن را در نهایت لیست کارهایت قرار می دهی، یعنی فکر تو با حسین بسیار متفاوت است و تو در راه حسین نیستی؛ چرا که اوست که فرمود: من نما را دوست دارم و بدان عشق می ورزم و در هنگامه ی جنگ برای ادای آن، جنگ را متوقف می کند.

بدان که نماز، اول چیزی است که مومنان در هنگام قدرت، آن را اقامه می کنند.