اگر در مسیر حسین علیه السلام باشیم، نمی توانیم بی تفاوت نسبت به جامعه ی خود، راه خود را ادامه دهیمبلکه باید هم خود در مسیر درست حرکت نماییم و هم جامعه را به مسیر صحیح آگاه کنیم...