حسین علیه السلام در روش خود به ما آموخت که آنچه ارزش فدا شدن دارد، نه مال و منال دنیاست بلکه تنها حقیقت است که ارزش دارد انسان در مسیر آن حرکت و برای آن جان خود را فدا نماید و تنها باطل است که باید رو در روی او بایستی و با او مبارزه نمایی.