باید توجه داشت که هر کسی شایسته ی پرستش و ستایش نیست بلکه آن کس که همه چیز از آن اوست و آفریننده ی تمام پدیده ها و موجودات است، همو است که شایسته ی پرستش انسانی است؛ همو که همه چیز از اوست.


الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (1): سپاس خدای آفریننده آسمان ها و زمین.


پی نوشت:

1) فاطر، آیه 1