بسیاری از شبهاتی که برای مردم رخ می دهد، به دلیل خوب فهم نکردن و تصور نادرست از گزاره های دینی است؛ بنابراین اگر بخواهیم مسائل را خوب متوجه بشویم باید به ان ها خوب توجه شود و ان ها را خوب بفهمیمتا نه تنها شبهاتی در ذهن ایجاد نشود بلکه بتوان دفاع کننده ار حقیقت ها بود.
....فاستمع لما یوحی (1): اکنون به آنچه بر تو وحی می شود، گوش فرا ده.


پی نوشت:
1) طه، آیه 13