گفت: بندگان خدا، رفتگرها که در ماه محرم این همه به زحمت میفتن! واقعا آیا امام حسین علیه السلام به این کار راضیه! آیا بهتر نیست که این همه پولی که صرف مجالس و نذری ها می شود، صرف بیچارگان و نیازمندان شود تا هم رفتگران راحت شوند و هم نیازمندان به نوایی برسند!

گفتم: مجالس امام حسین علیه السلام باید برگزار شوند؛ چرا که موجب افزایش سطح فرهنگ دینی مردم می شوند و اما نذری ها، باید گفت که این نذری ها را همین بیچارگان نذر می کنند و همین بیچارگان هستند که از آن نذری ها بهرهمند می شوند و الا دیگران زیاد معمولا در وادی دین و نذری نیستند و البته باید گفت که اگر در مراسمی اشتباهی رخ می دهد، این دلیل بر صحیح نبودن آن مراسم نمی باشد بلکه دلالت بر اشتباه بودن آن اشتباه دارد و باید گفت که فرهنگ کمک به مستمندان امری است که دین بر آن تاکید می کند.


بسیار عجیب است که این همه برای فوتبال در ورزشگاه هزینه می شود و آشغال می ریزند ولی رفتگرها اذیت نمی شوند و گفته هم نمی شود که دیدن فوتبال کار بدی است!!