گفت: مگر امامت ارثی است که از حضرت علی به فرزندانش و از امام حسین به امام سجاد و... منتقل شده است! شما که می‌گویید امامت ارثی نیست پس چطور الان به ارثی برای فرزندان حضرت علی تبدیل شده!

گفتم: اگر ارثی می‌بود تمام فرزندان امام حسن مجتبی علیه‌السلام در ارث با فرزندان امام حسین علیه السلام شریک می شدند و همچنین همه فرزندان امام حسین علیه السلام در آن سهمی داشتند؛ اینکه به یکی نفر داده می شود و به بقیه داده نمی شود، این نشان دهنده ی ارثی نبودن است نه ارثی بودن؛ و ثانیا اینکه مساله امامت امری است که خدا باید شخص امام را برای این مقان نصب کند و اینکه یکی از فرزندان اما سابق به امامت می رسد، دلیل بر ارثی بودن امامت نیست.