گفت: یعنی چه که شما قصد می کنید که به سفر برود که قبوری را زیارت کنید مگر نشنیدی که پیامبر فرموده: سفر کردن جز برای سه جا جایز نیست که هر سه مسجد هستند (1) و زیارت قبور جز آن ها نیست!


گفتم: این حدیثی که نقل می کنید اگر درست بود، امام حسین علیه السلام شایسته تر به عمل کردن به آن از هر کس دیگری است و در تاریخ نقل شده که امام حسین علیه السلام پیش از حرکت به سوی کربلا، زیارت قبر پیامبر را قصد کرده و آن را زیارت نمودند؛ (1) حال اگر قصد زیارت قبور و سفر برای آن درست نبود، هیچ گاه چنین کاری از امام حسین علیه السلام محقق نمی شد.


پی نوشت:

1) مقتل ابی مخنف،الفحه 15