پرستش باید همراه با عشق و حب باشد و البته باید چنین عشقى عاقلانه باشد؛ و آن پرستشى که از روى عشق انجام نشود، پیروى محض را نسبت به معبود محقق نمى سازد.


فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین (١): هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید، ستاره‌ای مشاهده کرد، گفت: این خدای من است؟ اما هنگامی که غروب کرد، گفت: غروب‌کنندگان را دوست ندارم!


پى‌نوشت:

۱) سورة الأنعام, الآیة 76