شاید توجه نداشته باشیم که سیرت نیکو را نه صورت نیکو بلکه کردار نیکو و افکار پسندیده می سازد؛ پس عقاید و کردار خود را باید نیکو کرد تا سیرت نیکو حاصل شود.

یَوْمَ تَبْیَضُ‏ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ (1): روزی که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه خواد شد.


البته صورت سفید در سرای دیگر نشانگر سیرت نیکوست.


پی نوشت:

1) آل عمران، آیه 106