فریاد بکنی یا نکنی او می شنود؛ پس فریاد چرا؟


بدوی یا ندوی او می بیند آن مشتقاق را؟


سخن بگویی یا نه، او می شنود؟


او فریاد و دویدن و سخن جان را بهتر می پسندد؛ هر چند سخن تن را هم می پسندد؛ در جان خود تمنای او را بکن تا تو را تمنا کند و به سوی تو بدود.


فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُم (1): مرا یاد کنید، شما را یاد خواهم کرد.


پی نوشت:

1) سوره بقره، آیه 152