باید به دیدگان خود بیاموزیم که پدیده های دنیا معبر و پلی هستند که نباید در آنان توقف نمود؛ باید آموزش دهیم به چشمان خود که دنیا هم گذرگاهی بیش نیست که اگر در آن توقف نماییم به مقصد نخواهیم رسید و باید به چشمان خود بیاموزیم که در پس این ظواهر، پشت صحنه ها را ببیند و به صحنه ها اکتفا نکند.


فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصار (1): ای اهل دیده و بصر، عبرت بگیرید.


پی نوشت:

1) سوره حشر، آیه 2