رهبریت و عدم امتیاز ....


می گفت : خادمش بودم و براش نُه سال غذا درست میکردم ....

نعمتی کم نظیر....


از نعماتی که امروز خدای سبحان به ما ارزانی داشته مسأله ی خودباوری است و اتکای به خود ، نیرو و توان خود است که این مسأله به برکت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه که

من خرجمو به زور در میارم چه برسه به ....


گفتم : چرا ازدواج نمی کنی ..؟!

گفت : من خرج خودمو به زور در میارم چه برسه به این که بخوام زن بگیرم !!! 

گفتم : این همه ادم فقیر زن گرفتن و هیچ مشکلی پیش نیومد ....!!! 

این هم بگذرد.....

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎی ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ می گرﯾﺴﺖ......


.....ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : 


                           "ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذﺭﺩ"