نکاتی مهم در مورد نماز میت .....

گاهی می شود که در نماز میت شرکت می کنیم که باید اموری را رعایت کرد لذا به چند نکته اشاره می کنم......

برخی تصور می کنند نماز میت را نمی توان جماعت خواند لکن باید گفت که نماز میت را هم می توان به جماعت خواند و هم فرادا ولی چنانچه به جماعت خواندیم ،

فقیه کیست ..؟!؟!

بسیار شنیده اید این کلمات را : ولایت فقیه ، فقیه بر مردم ولایت شرعی در حکومت کردن دارد و از این دست کلمات و عبارات ......


لکن یک مسأله که زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و شاید به خاطر به کار بردن زیاد این کلمه است که توجه به معنای آن نمی کنیم ، کلمه ی فقیه است ....

راننده ی خواب .... !!؟!

شخص با ایمانی بود ، عادت داشت که هر زمانی که پشت فرمون ماشین می شینه ، اول بسم الله می گفت ، بعد ماشین رو روشن می کرد .....


میگوید : یک شب در حال رانندگی توی بیابان ، اون هم توی سراشیبی بودم ...

الگویی بی نظیر.....

او را صدا کرد ....


گفت : این کیسه ی پول ( را که چند درهم در آن بود) را به فقراء صدقه بده ...


کیسه را گرفت تا به امر ایشان عمل کند که شنید ....


او با خود می گوید: