آقای پروسفور حسابی آمدند به دیدن علامه جعفری ولی ایشان خانه نبودند و کسی به عنوان مراقب ، در خانه ی علامه جعفری بود که بی‌سواد و ساده بود .....

پروفسور در زدند ....

 بفرمایید ؟ 

می خواستم علامه جعفری را ببینم ، تشریف دارند؟