بعضی ها گمان می کنند که هر چیز جدیدی رو اگر برای فرزندشون بیارن و هیچ کنترلی هم بر اون نداشته باشند ، این خوبه و به نفع فرزندشونه و تازه ، از قافله ی تمدن هم عقب نمی مونه .....


لکن اگر والدین چیزی را در اختیار فرزندشون قرار بدهند یا در خونه قرار بدهند و بر اون مدیریت