بچه دار نمی شد و می گفت که اگر خدای متعال می خواست به من فرزند می داد و اصلا نه در دعایش از خدا فرزندی می خواست و نه به پزشکان و اسباب تمسک می کرد!


گفتم: خدای متعال می فرماید: ادعونی استجب لکم (1): مرا بخوانید، اجابتتان می کنم.


ادامه دادم که خواندن خدا گاهی از راه دعاست و گاهی از راه تمسک کردن به اسبابی است که او قرار داده است و اگر کسی به پزشکان مراجعه کند و برای حل مشکل خود به آنان رجوع کند، در حقیقت خدا را عملا خوانده است؛ چرا که او این راه  و اسباب را قرار داده و به وجود آورده و همو دستور به تمسک به آن ها را برای حل مشکل داده است.


پی نوشت:

1) سوره غافر، آیه 60