در آن روز نه پارتی بازی به درد می خورد و نه آشنا داشتن کاری را راه می اندازد و نه با رفاقت و هیچ خبری از رابطه نیست؛ بلکه عمل صالح است که نجات دهنده است.

یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَة (1): روزی که نه فروشی در آن است و نه دوستی ای و نه شفاعتی در آن است.


پی نوشت:

1) سوره بقره، آیه 254