ما به اشیاء وجود نمی دهیم؛ امر بر بسیاری از ما مشتبه شده؛ ما گندم را در زیر خاک پنهان می کنم، بر آن آب می ریزیم و می گذاریم که آفتاب به او برسد؛ اما کس دیگری است که به او وجود می دهد و آن را می رویاند؛ والا ما فقط شرایط را برای به وجود آمدن آن فراهم می کنیم.


أَفَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَ؛ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (1): آیا به آنچه می کارید، نگاه کرده اید؟ آیا شمایید که می رویانید یا ماییم که می رویانیم؟


پی نوشت:

1) واقعه 63 و 64