اگر کسی به ما بگوید که از هر موقعه دنبال من بیایی از تو خر سواری می گیرم، هرگز به سخن او گوش نمی دهم و به دنبال او نمی رویم؛ اما نمی دانم چه سری است که شیطان با این که دشمن ماست و خودش گفته از انسان، خر سواری می گیرم، ولی بسیاری از ما ککمان نمی گزد و از او تبعیت می کنیم!

لَأَحْتَنِکَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِلَّا قَلِیلًا (1): همه فرزندانش (فرزندان آدم) جز عده ی کمی را گمراه خواهم کرد. (و از آنان سواری می گیرم)

پی نوشت: 
1) سوره اسراء، آیه 62