گفت: خیلی چیزها مضر هستند ولی انسان می تواند با آن ها کنار بیاید مثل عقرب که دیده اید بعضی از مردم با آن ها کنار می آیند.

گفتم: آری؛ انسان با بعضی از چیزهایی که ضرر می تواند زندگی کند اما با شیطان نمی شود کنار آمد؛ چرا که او قسم خورده انسان را گمراه کند: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ (1): و آن ها را گمراه می کنم.


پی نوشت:

1) سوره نساء، آیه 119