لایغادر صغیرة و لاکبیرة الّا احصاها (1): هیچ کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه در آن گردآوری شده است.

بسیار حیرت انگیز است؛ یعنی حتی اَه کوچکی که گاهی به مادرم می گویم در این پرونده ثبت می شود!


پی نوشت:

1) کهف، آیه 49