دایره ظلم بسیار وسیع است و به همان نسبت، دایره عدالت وسعت می یابد؛ هر جا ظلم باشد، بی عدالتی وجود دارد و حقی ضایع شده است؛ و هر کجا عدالت باشد یعنی همه چیز در جای خود قرار دارد و همه به حقوق خود دست یافته اند؛ ظلم و بی عدالتی در همه چیز می تواند باشد کما این که عدالت در همه چیز می تواند حضور فعال داشته باشد؛ ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به حیوانات و....


لاینال عهدی الظالمین (1): عهد من به ظالمان نمی رسد.


پی نوشت:

1) بقره، آیه 124