یکی از مهم ترین اموری که ممکن است زندگی انسان را نابود و او را از وادی حق خارج و به وادی باطل وارد سازد، سخن به عدالت نگفتن است؛ انسان باید عدالت را در همه رفتارهای خود مراعات نماید حتی سخن گفتن.


وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا (1): هنگامی که سخن می گویید عدالت پیشه کنید.


پی نوشت:

1) انعام، آیه 152