باید بدانیم که فرهنگ را باید از اهالی فرهنگ گرفت و فکر درست را از دانشمندان، هر کدام در زمینه ی تخصص خود گرفت؛ چنین نست که می توان آن را از هر کسی آموخت و دریافت کرد؛ چنین نیست که یک بازیگر هر که باشد، منبعی برای اخذ فرهنگ باشد و محل مراجعه در مسایل فرهنگی باشد به ویژه زمانی که این بازیگران فکر و سبک زندگی آن ها غربی باشد.


فرهنگ را از دانشمندان و مفکران باید آموخت نه بازیگران بلکه بازیگران، بازی گر هستند نه چیز دیگر؛ مگر این که تخصصی دیگر داشته باشند.