یکی از گزاره هایی که بسیار مهم است و غالبا بدان توجه نمی شود و همه هیچ گاه خود را ناقض آن نمی شمارند را می‌توانید از این دو گزاره متوجه شوید: دین فقط نماز و روزه است؛ دین در سیاست و حکومت برنامه ای ندارد.

چنین گزاره هایی و سخن از آن ها اطلاعات وسیعی در زمینه های فلسفی و کلامی و فقهی و علوم دیگر دارد و تا انسان نه تنها اطلاعات بلکه تخصص در این زمینه ها به نحو متخصصانه نداشته باشد، نمی تواند چنین گزاره هایی را مطرح نماید چه در نفی و چه در اثبات آن ها؛ چرا که هم اثبات و هم نفی آن ها نیازمند دانش تخصصی است؛ نه اینکه هر که از راه رسد به خود اجازه دهد، چنین سخنی مطرح نماید؛ چرا که سخن او جاهلانه خواهد بود و نه عالمانه و البته چنین سخنانی که متخصصان عوام مطرح می نمایند که بر پایه ی دانش تخصصی نیست، هیچ ارزش علمی ندارد و انسان نمی تواند آن را پایه ی زندگی خود و مبنای فکر خود قرار دهد.