بسیارند کسانی که ناسزاگویی روش آنان است و اما باید گفت که به مانند آنان سخن گفتن، شخص را هم‌رتبه‌ی آنان می‌کند؛ بلکه باید سعی شود از انجام کارهای نابخردانه هر چند که دیگران آن را انجام می‌دهند دوری کنیم.


شخصى گفت: اگر کسى به تو گفت اگر یک ناسزا به من بگویى، ده ناسزا خواهى شنید، به او بگو که اگر ده ناسزا به من بگویى حتى یک ناسزا هم نخواهى شنید.


این یعنى اگر ناسزاگویى لایق تو باشد ولى لایق من نیست و اخلاق من به من اجازه چنین کارى را نمى‌دهد.