یکی از صفت های اهل تقوا که صفتی است که موجب کژفهمی دیگران می شود این است که آنان چنان از جسم خود در عبادت خدای متعال کار می کشند که زمانی که پاره ای از مردم بدان ها نگاه می کنند، گمان می کنند که آن ها از نظر جسمی سالم نیستند و بیمار هستند، در حالی که آنان سالم هستند ولی شدت التزام آنان به عبادت خدای متعال است که جسم آنان را چنان نشان می دهد که نظرها بیمار جلوه می دهند.

امام علی علیه السلام: ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضی و ما بالقوم مرض... (1): زمانی بیننده ای به آنان نگاه می کند، گمان می کند که مریض هستند در حالی هیچ بیماری ای در آنان نیست.


پی نوشت:
1) نهج البلاغه، خطبه المتقین