گاهی در دنیا با افرادی برخورد می کنید که از هیچ چیز و هیچ کس راضی نیستند؛ و اگر یکی از دو چشم خود را به او بدهی، خواهد گفت: آن به درد نخور را به من داد! چنین افرادی بسیار بدبین هستند و از همه طلبکارند و فقط خود را نیک و کار خود را نیکو می پندارند!

به نظر شما با چنین افرادی چطور باید برخورد کرد؟