یکی از جملاتی که بسیار قابل تامل است و از یکی از اساتید خود شنیدم که حقیقتا بسیا مفید و قابل توجه است؛ و اما آن جمله: بدتر از خود عوام، عوامی هستند که گمان می کنند جزء خواص هستند.
حتما دیده اید کسانی را که وقتى در مقابل شخصی به ویژه اگر دین دار باشند قرار می گیرند، با این که خود از عوام هستند ولی اظهار می کنند که از خواص هستند و وقتی به آنان اشکال می کنی، بیان می کنند که تو نمی دانی یا تو از کجا می دانی!

چنین افرادی که خود جاهل هستند و از عوام ولی خود را از خواص می پندارند را هیچ گاه نمی توان هدایت و یا قانع کرد؛ مگر این که بتوانیم به آنان ثابت کنیم که آنان خواص نیستند بلکه جزء عوام هستند تا در این صورت کمی نرم شوند و به سخنان شما گوش دهند.