همیشه می دیدمش که لباس های آخرین مدل می پوشید؛ موهای رنگ شده و خروسی و لباس های پاره پاره و چسبان؛ یه روز بهش گفتم تو مگه نماز نمی خوانی؟


گفت: معلومه که می خونم، کافر که نیستم.

گفتم: مگه تو نماز نمی خونی که: صراط الذین انعمت علیهم... (1): ما را به راه کسانی که نعمت داده ای هدایت نما؟


گفت: چرا ولی چه ربطی داره؟


گفتم: این نوع لباس ها، لباسای مسلمانه یا کافر؟


گفت: معلومه مال کشورهای کافر!


گفتم: به نظرت این راه، همان راه کسانی که خدا بهشون نعمت داده است؟


سکوت کرد و چیزی نگفت....


پی نوشت:

1) سوره حمد، آیه 7