در حال رفتن به مدرسه بودم که یکی از دوستانم را دیدم به من گفت: خدا را شکر که ما مسلمانیم و بر حق هستیم.

گفتم: درسته ول این به تنهایی کافی نیست!

گفت: چطور؟
گفتم: هر لحظه امکان داره که منحرف شیم و این به این معناست که هر لحظه باید هم از خدا درخواست کنیم که ما را بر راه راست نگه داره و هم ازش تشکر کنیم به این خاطر بر راه راست قرار داریم؛ اهدنا الصراط المستقیم (1): ما را به راه راست هدایت کن.

گفت: عجب! یعنی ما باید هر لحظه از خدا بخوایم که ما رو هدایت کنه؟

گفتم: آره؛ چون هر لحظه امکان انحراف داریم، پس هر لحظه باید از خدا درخواست هدایت بکنیم و الا اهدنا الصراط المستقیم که هر روز موظفیم چن بار تکرارش کنیم دیگه معنا نداشت.

پی نوشت:
1) سوره حمد، آیه 6